Struktura

Oddział Nadzoru Sanitarnego

 

 

   Sekcja Nadzoru Higieny Komunalnej

   Do zadań Sekcji Nadzoru Higieny Komunalnej w szczególności należy:

 1. Sprawowanie bieżącego nadzoru w zakresie utrzymania należytego stanu sanitarno – higienicznego urządzeń i obiektów użyteczności publicznej
 2. Nadzór nad stanem sanitarno – higienicznym ujęć wody do spożycia na terenie miast i wsi, pobieranie próbek w ramach Zintegrowanego Systemu Badania Wody.
 3. Nadzór nad jakością wody w basenach kąpielowych.
 4. Kontrola sanitarna wód powierzchniowych wykorzystywanych jako ujęcia dla zaopatrzenia ludności w wodę i dla celów rekreacyjnych.
 5. Opracowywanie ocen i wniosków zmierzających do poprawy stanu sanitarnego na terenie powiatu.
 6. Współudział w opiniowaniu projektów i w odbiorze przejmowanych pod nadzór obiektów użyteczności publicznej.
 7. Opracowywanie projektów decyzji administracyjnych i wykonywanie innych czynności w przypadkach naruszeń wymagań higienicznych i zdrowotnych.
 8. Załatwianie spraw związanych z ekshumacją i przewozem zwłok oraz ze sprowadzaniem ich z innych państw.
 9. Prowadzenie nadzoru sanitarnego masowych zgromadzeń ludności.
 10. Współpraca z Wydziałem Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego, urzędami miast i gmin, z Wojewódzkim Inspektorem Ochrony Środowiska.
 11. Załatwianie skarg i wniosków z zakresu utrzymania stanu sanitarno – higienicznego nieruchomości, obiektów i urządzeń.

 

 

   Sekcja Nadzoru Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku

   Do zadań Sekcji Nadzoru Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku w szczególności należy:

 1. kontrolę przestrzegania przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne w zakresie produkcji oraz wprowadzania do obrotu środków spożywczych, materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością oraz kosmetyków;
 2. prowadzenie postępowania w celu poprawy stwierdzonego niewłaściwego stanu sanitarno-technicznego;
 3. podejmowanie działań mających na celu ochronę zdrowia lub życia konsumentów w przypadku stwierdzenia uchybień zagrażających ich zdrowiu lub życiu;
 4. opracowywanie, dokumentowanie i likwidację ognisk zbiorowych zatruć pokarmowych współpracy z innymi komórkami; 
 5. współudział w opiniowaniu projektów i w odbiorze przejmowanych pod nadzór obiektów żywnościowo - żywieniowych oraz uczestników w kontrolach odbiorowych obiektów w związku ze zmianą użytkownika;
 6. ocenę stopnia wdrożenia i skuteczności funkcjonowania zasad GHP, GMP i systemu analizy zagrożeń i krytycznych punktów kontroli HACCP w nadzorowanych obiektach;
 7. teoretyczną ocenę jakości żywienia w zakładach żywienia zbiorowego zamkniętego;
 8. prowadzenie postępowania w ramach systemów szybkiego ostrzegania o niebezpiecznych produktach żywnościowych i nie żywnościowych RASFF i RAPEX;
 9.  podejmowanie działań w wyniku otrzymanych informacji dotyczących niewłaściwego stanu sanitarnego;
 10. pobieranie próbek żywności i materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością do badań laboratoryjnych w ramach urzędowej kontroli żywności i monitoringu;
 11. pobieranie próbek kosmetyków do badań laboratoryjnych w ramach urzędowej kontroli kosmetyków;
 12. współpracę z innymi służbami urzędowej kontroli żywności w ramach kompetencji i zawartych porozumień oraz z innymi organami samorządu;
 13. prowadzenie ewidencji nadzorowanych obiektów i podejmowanych działań, w tym z wykorzystaniem systemów informatycznych System Bezpieczeństwa Żywności (SBŻ) i SI OPERATOR;
 14. prowadzenie działań doraźnych na podstawie wytycznych państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego;
 15. prowadzenie rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów PIS.

 

   Sekcja Nadzoru Epidemiologii

   Do zadań Sekcji Nadzoru Epidemiologii w szczególności należy:

 1. bieżące monitorowanie sytuacji epidemiologicznej chorób zakaźnych, zakażeń i pasożytniczych na terenie powiatu;
 2. przeprowadzanie dochodzeń epidemiologicznych i podejmowanie działań przeciwepidemicznych w ogniskach chorób zakaźnych i zakażeń, w tym w przypadku zbiorowych zatruć/zakażeń pokarmowych oraz innych chorób powodowanych warunkami środowiska;
 3. dokonywanie ocen i analiz sytuacji epidemiologicznej powiatu w zakresie chorób zakaźnych i zakażeń;
 4. realizowanie zadań wynikających z udziału Polski w programach eliminacji i eradykacji chorób zakaźnych;
 5. sprawowanie nadzoru sanitarno-higienicznego nad placówkami lecznictwa zamkniętego i otwartego ze szczególnym uwzględnieniem kontroli skuteczności prowadzonych procesów dezynfekcji i sterylizacji;
 6. współpraca ze szpitalnymi zespołami ds. zakażeń szpitalnych w zakresie zapobiegania i zwalczania zakażeń szpitalnych;
 7. koordynowanie i nadzorowanie przebiegu szczepień ochronnych, dystrybucja szczepionek, nadzór nad gospodarką preparatami szczepionkowymi;
 8. nadzór nad stanem uodpornienia dzieci i młodzieży;
 9. monitorowanie niepożądanych odczynów poszczepiennych;
 10. udział w kampaniach edukacyjnych;
 11. udział w akcjach specjalnych wynikających z sytuacji epidemiologicznej na podległym terenie między innymi w akcjach popowodziowych i związanych z zagrożeniami biologicznymi;
 12. sporządzanie sprawozdań GUS i resortowych.

 

  

 

   Sekcja Nadzoru Higieny Pracy

   Do zadań Sekcji Nadzoru Higieny Pracy w szczególności należy:

 1. kontrola warunków higieniczno-sanitarnych i zdrowotnych w zakładach pracy, ze szczególnym uwzględnieniem przestrzegania przepisów dotyczących:
  1. substancji, preparatów, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym, 
  2. szkodliwych czynników biologicznych w środowisku pracy,
  3. usuwania i zabezpieczania wyrobów zawierających azbest,
  4. przygotowywania, podawania i przechowywania leków cytostatycznych,
  5. dystrybucji, magazynowania i stosowania środków ochrony roślin,
  6. zatrudniania młodocianych;
 2. kontrola warunków pracy w zakresie higieny pracy osób eksponowanych na czynniki szkodliwe występujące w środowisku pracy:
  1. czynniki chemiczne,
  2. czynniki fizyczne takie jak pyły, hałas, drgania mechaniczne oraz mikroklimat gorący lub zimny,
  3. czynniki biologiczne, ze szczególnym uwzględnieniem czynników rakotwórczych lub mutagennych;
 3. kontrola warunków wprowadzania do obrotu substancji i preparatów chemicznych, w tym kontrola klasyfikacji, kart charakterystyki i oznakowania oraz przestrzegania obowiązujących przepisów o zakazach i ograniczeniach wprowadzania do obrotu substancji i preparatów niebezpiecznych;
 4. kontrola warunków stosowania w działalności zawodowej substancji i preparatów chemicznych zgodnie z obowiązującymi przepisami;
 5. kontrola wprowadzania do obrotu detergentów i substancji powierzchniowo czynnych dla detergentów;
 6. kontrola przestrzegania obowiązujących przepisów w zakresie wprowadzania do obrotu prekursorów narkotyków kategorii 2 i 3, w tym wydawania zezwoleń na wywóz prekursorów narkotyków kat. 2 i 3 do krajów trzecich;
 7. kontrola warunków wprowadzania do obrotu produktów biobójczych i substancji czynnych;
 8. prowadzenie ewidencji obiektów podlegających nadzorowi w zakresie higieny pracy;
 9. współpraca z organami Państwowej Inspekcji Pracy, Inspekcji Handlowej, Wojewódzkimi Ośrodkami Medycyny Pracy oraz innymi instytucjami w zakresie higieny pracy;
 10. prowadzenie postępowania administracyjnego w sprawach chorób zawodowych, w tym postępowania wyjaśniającego, opracowanie karty oceny narażenia zawodowego, przygotowanie projektów decyzji o stwierdzeniu lub o braku podstaw do stwierdzenia choroby zawodowej, opracowywanie

 

   Stanowisko Pracy ds. Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego

   Do zadań Stanowiska Pracy ds. Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego w szczególności należy:

 1. uzgadnianie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego;
 2. uzgadnianie środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których sporządzenie raportu może być wymagane zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2006 r., Nr 129, poz. 902 z późn. zm.);
 3. wydawanie opinii dotyczących konieczności sporządzenia raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i jego zakresu;
 4. opiniowanie dokumentacji projektowej pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych;
 5. kontrola budowy w trakcie realizacji;
 6. uczestniczenie w dopuszczeniu do użytkowania obiektów budowlanych;
 7. współpraca z organami administracji samorządowej, Państwowym Inspektoratem Weterynarii, Wydziałem Ochrony Środowiska, Inspektorem Nadzoru Budowlanego, Wydziałem Architektury Starostwa Powiatowego.

 

   Stanowisko Pracy ds. Nadzoru Higieny Dzieci i Młodzieży

   Do zadań Stanowiska Pracy ds. Nadzoru Higieny Dzieci i Młodzieży w szczególności należy:

 1. kontrolę przestrzegania przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne w szczególności dotyczące:
  1. higieny procesów nauczania i wychowania,
  2. higieny wypoczynku i rekreacji,
  3. higieny pomieszczeń i wymagań w stosunku do sprzętu używanego w szkołach i innych placówkach oświatowo-wychowawczych, szkołach wyższych oraz ośrodkach wypoczynku, 
  4. realizacji wymogów w kontrolowanych warsztatach szkolnych praktycznej nauki zawodu,
  5. realizacji wymogów w zakresie stosowania niebezpiecznych substancji i preparatów chemicznych w pracowniach, klaso-pracowniach, laboratoriach i warsztatach szkolnych,
  6. warunków zdrowotnych w pracowniach komputerowych w szkołach,
  7. rozkładu zajęć lekcyjnych;
 2. ocenę opieki medycznej w szkołach;
 3. przygotowanie szkół do nowego roku szkolnego;
 4. udział w kwalifikowaniu placówek na wypoczynek dzieci i młodzieży;
 5. współudział z innymi komórkami organizacyjnymi stacji w dopuszczaniu do użytku obiektów przeznaczonych na placówki nauczania i wychowania oraz obiektów szkół wyższych;
 6. prowadzenie ewidencji nadzorowanych placówek nauczania i wychowania oraz obiektów szkół wyższych;
 7. prowadzenie postępowania w celu poprawy stwierdzonego niewłaściwego stanu sanitarno – technicznego;
 8. realizację współpracy z komórkami organizacyjnymi stacji oraz instytucjami nadzorującymi placówki oświatowo- wychowawcze oraz rekreacji i wypoczynku dzieci i młodzieży;
 9. realizacja zadań wynikających z prac problemowych koordynowanych przez GIS;
 10. prowadzenie działań doraźnych na podstawie wytycznych państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego.

 

   Stanowisko Pracy Statystyka Medycznego

   Do zadań Stanowiska Pracy Statystyka Medycznego w szczególności należy:

 1. gromadzenie informacji dotyczących stanu sanitarno-epidemiologicznego celem utworzenia „banku danych" dotyczącego spraw sanitarno-epidemiologicznych i innych informacji przydatnych w ochronie zdrowia ludności;
 2. opracowywanie zbiorczych planów, materiałów statystycznych i sprawozdawczych stosownie do programu badań statystycznych statystyki publicznej i przekazywanie do Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Krakowie;
 3. współudział w organizowaniu narad szkoleniowych dla pracowników stacji;
 4. prowadzenie dokumentacji i wydawanie bloczków dotyczących postępowania mandatowego;
 5. zbieranie danych statystycznych i opracowywanie ogólnych sprawozdań z działalności stacji na podstawie materiałów opracowanych przez jej komórki organizacyjne;
 6. współpraca z innymi instytucjami w zakresie zbierania i gromadzenia danych statystycznych.

 

   Stanowisko Pracy ds. Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia

   Do zadań Stanowiska Pracy ds. Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia w szczególności należy:

 1. inicjowanie i wytyczanie kierunków przedsięwzięć zmierzających do zaznajamiania społeczeństwa z czynnikami szkodliwymi dla zdrowia;
 2. popularyzowanie zasad higieny i racjonalnego żywienia oraz metod zapobiegania chorobom, udzielanie porad i informacji w tym zakresie;
 3. pobudzanie aktywności społecznej do działań na rzecz własnego zdrowia;
 4. sprawowanie nadzoru nad realizacją zadań w zakresie działalności oświatowo-zdrowotnej i pro-mocji zdrowia Państwowej Inspekcji Sanitarnej na terenie powiatu; 
 5. przeprowadzanie wizytacji działalności oświatowo-zdrowotnej i promocji zdrowia w placówkach nauczania i wychowania, zakładach opieki zdrowotnej oraz innych typach placówek, będących pod bezpośrednim nadzorem;
 6. organizowanie i koordynowanie działań w zakresie realizacji programów prozdrowotnych i interwencji nieprogramowych inicjowanych przez Państwową Inspekcję Sanitarną, w placówkach nauczania i wychowania, zakładach opieki zdrowotnej oraz innych typach placówek;
 7. monitorowanie przebiegu i ocenianie programów promujących zdrowie inicjowanych przez Państwową Inspekcję Sanitarną i realizowanych przez placówki nauczania i wychowania, zakłady opieki zdrowotnej, inne instytucje i organizacje społeczne;
 8. wykonywanie zaleceń i wytycznych Oddziału Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia WSSE w Krakowie w zakresie działalności oświatowo

 

   Sekcja Ekonomiczno – Finansowa

   Do zadań Sekcji Ekonomiczno - Finansowej w szczególności należy:

 1. prowadzenie księgowości zgodnie z obowiązującymi przepisami;
 2. opracowywanie planów w zakresie wydatków i dochodów;
 3. prowadzenie ewidencji uruchomionych środków zgodnie z planem;
 4. przyjmowanie wszelkich rachunków za dostawy, roboty i usługi i inne;
 5. kontrola wszystkich operacji gotówkowych i bezgotówkowych i sprawdzania ich pod względem formalno-rachunkowym;
 6. sporządzanie sprawozdań w zakresie wydatków i dochodów;
 7. prowadzenie księgowości analitycznej i syntetycznej w zakresie budżetu stacji;
 8. sporządzanie bilansu rocznego w zakresie budżetu jednostki;
 9. sporządzanie list płatniczych, naliczanie i rozliczanie podatku dochodowego oraz rozliczanie skła-dek ZUS;
 10. prowadzenie kart wynagrodzeń;
 11. prowadzenie księgowości materiałowej;
 12. kontrola dokumentów zapewniających właściwy przebieg operacji gospodarczych;
 13. bieżące i prawidłowe prowadzenie księgowości umożliwiające terminowe przekazywanie rzetelnych informacji w zakresie rozliczeń finansowych, oraz terminowe sporządzanie obowiązującej sprawozdawczości;
 14. planowanie i wykonywanie budżetu dochodów własnych, rozliczanie i sprawozdawczość w tym zakresie;
 15. zapewnienie zasad rozliczeń pieniężnych i ochrony wartości pieniężnych;
 16. terminowe ściąganie należności i dochodów, roszczeń spornych oraz spłaty zobowiązań;
 17. prowadzenie zasiłków z funduszu płac i ubezpieczeń społecznych;
 18. prowadzenie rachunku i wszelkich operacji związanych z zakładowym funduszem świadczeń
  socjalnych.

 

   Sekcja Administracyjno – Gospodarcza

   Do zadań Sekcji Administracyjno- Gospodarczej w szczególności należy:

 1. realizowanie obsługi administracyjno – gospodarczej i informatycznej stacji;
 2. realizowanie dostaw i usług zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163 z późn. zm. );
 3. współdziałanie z komórkami organizacyjnymi w zakresie stosowania przepisów instrukcji kancelaryjnej oraz sprawowanie nadzoru w tym zakresie;
 4. prowadzenie spraw związanych z reprezentowaniem Skarbu Państwa w odniesieniu do nieruchomości będących w zarządzie stacji;
 5. zaopatrywanie komórek organizacyjnych w pieczęcie i stemple oraz prowadzenie ich ewidencji;
 6. realizowanie zadań związanych z prowadzeniem kompleksowej ewidencji wyposażenia oraz inwentaryzacją ciągłą środków trwałych i wyposażenia;
 7. obsługa kancelaryjna stacji i prowadzenie składnicy akt;
 8. rozbudowa i obsługa sieci informatycznej;
 9. obsługa serwisowa sprzętu komputerowego;
 10. zarządzanie stroną internetową www i jej aktualizacja;
 11. prowadzenie szkoleń mających na celu podnoszenie kwalifikacji pracowników w zakresie obsługi programów komputerowych;
 12. zapewnienie bezpiecznego połączenia internetowego i ochrony danych, zawartych w systemach komputerowych przed infekcją wirusów

Kanały informacji

feed-image Źródło RSS

Kontakt

Telefon:


+48 222-500-115

 

e-mail:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

> więcej

2023  Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Myślenicach