Zadania

Zadania

 

Przedmiotem działania Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Myślenicach są zadania z zakresu zdrowia publicznego. Wypełniane są one poprzez prowadzenie działalności zapobiegawczej i przeciwepidemicznej w zakresie chorób zakaźnych i innych chorób powodowanych warunkami środowiska, prowadzenie działalności oświatowo-zdrowotnej oraz sprawowanie nadzoru bieżącego i zapobiegawczego nad warunkami :

  1.  higieny środowiska,

  2.  higieny pracy w zakładach pracy,

  3.  higieny procesów nauczania i wychowania,

  4   higieny wypoczynku i rekreacji,

  5.  zdrowotnymi żywności, żywienia i przedmiotów użytku,

  6. higieniczno-sanitarnymi, jakie powinien spełniać personel medyczny, sprzęt oraz pomieszczenia 
       w których są udzielane świadczenia zdrowotne,

  7.  zdrowotnymi żywności, żywienia, materiałów i wyrobów do kontaktu z żywnością i kosmetyków.

Realizacja tych zadań ma na celu ochronę zdrowia ludzkiego przed niekorzystnym wpływem szkodliwości i uciążliwości środowiskowych, zapobiegania powstawaniu chorób, w tym zakaźnych i zawodowych.

Do obszaru działań w zakresie bieżącego nadzoru sanitarnego należy kontrola przestrzegania przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne w szczególności dotyczących :

1. higieny środowiska, a zwłaszcza wody do spożycia przez ludzi, powietrza w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi, gleby, wód i innych elementów środowiska w zakresie ustalonym w odrębnych przepisach,

2. utrzymania należytego stanu higienicznego nieruchomości, zakładów pracy, instytucji, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej dróg, ulic oraz osobowego i towarowego transportu kolejowego, drogowego, l,

3. warunków produkcji, transportu, przechowywania i sprzedaży żywności oraz warunków żywienia zbiorowego,

4. warunków zdrowotnych produkcji i obrotu przedmiotami użytku, materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością, kosmetykami oraz innymi wyrobami mogącymi mieć wpływ na zdrowie ludzi,

5. warunków zdrowotnych środowiska pracy, a zwłaszcza zapobiegania powstawaniu chorób zawodowych i innych chorób związanych z warunkami pracy,

6. higieny pomieszczeń i wymagań w stosunku do sprzętu używanego w szkołach i innych placówkach oświatowo-wychowawczych, szkołach wyższych oraz w ośrodkach wypoczynku,

7.  higieny procesów nauczania,

8. przestrzegania przez producentów, importerów, osoby wprowadzające do obrotu, stosujące lub eksportujące substancje chemiczne, ich mieszaniny lub wyroby, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz. U. Nr 63, poz. 322 z późn. zm.)obowiązków wynikających z tej ustawy oraz z rozporządzeń Wspólnot Europejskich w niej wymienionych,

9. przestrzegania przez podmioty wprowadzające do obrotu prekursory kategorii 2 i 3 obowiązków wynikających z ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2012 r., poz. 124), rozporządzeniu (WE) Parlamentu Europejskiego i Rady nr 273/2004 z dnia 11 lutego 2004 r. w sprawie prekursorów narkotykowych oraz rozporządzenia (WE) Rady nr 111/2005 z dnia 22 grudnia 2004 r. określającego zasady nadzorowania handlu prekursorami narkotyków pomiędzy Wspólnota a państwami trzecimi,

10. kontrola przestrzegania przepisów dotyczących wprowadzania do obrotu produktów biobójczych i substancji czynnych oraz ich stosowania w działalności zawodowej.

Do obszaru działania w zakresie zapobiegawczego nadzoru sanitarnego  należy w szczególności :

1. opiniowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin,

1a.Uzgadnianie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych,

2. uzgadnianie dokumentacji projektowej pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych dotyczących:

  • budowy oraz zmiany sposobu użytkowania obiektów budowlanych,

3. uczestniczenie w dopuszczeniu do użytku obiektów budowlanych,

4. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Myślenicach informuje, że nie udziela porad prawnych związanych z procesem inwestycyjnym

Do obszaru działania w zakresie zapobiegania i zwalczania chorób zakaźnych i innych chorób powodowanych warunkami środowiska należy:

1. dokonywanie analiz i ocen epidemiologicznych,

2.opracowywanie programów i planów działalności zapobiegawczej i przeciwepidemicznej, przekazywanie ich do realizacji podmiotom leczniczym w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej oraz kontrola realizacji tych programów i planów,

3. ustalenie zakresu i terminów szczepień ochronnych oraz sprawowanie nadzoru w tym zakresie,

4.wydawanie zarządzeń i decyzji lub występowanie do innych organów o ich wydanie – w wypadkach okres określonych w przepisach o zwalczaniu chorób zakaźnych,

4a.wydawanie decyzji o stwierdzeniu choroby zawodowej lub decyzji o braku podstaw do jej stwierdzenia,

5. kierowanie akcja sanitarna przy masowych przemieszczeniach ludności, zjazdach i zgromadzeniach.

Do obszaru działań w zakresie działalności oświatowo-zdrowotnej w celu kształtowania odpowiednich postaw i zachowań zdrowotnych należy ich inicjowanie, organizowanie,, koordynacja i nadzorowanie w szczególności:

1.inicjuje i wytycza kierunki przedsięwzięć zmierzających do zaznajamiania społeczeństwa z czynnikami szkodliwymi dla zdrowia, popularyzowania zasad higieny i racjonalnego żywienia metod zapobiegania chorobom oraz umiejętności udzielania pierwszej pomocy,

2. pobudza aktywność społeczną do działąń na rzecz własnego zdrowia,

3.udziela porad i informacji w zakresie zapobiegania i eliminowania negatywnego wpływu czynników i zjawisk fizycznych, chemicznych i biologicznych na zdrowie,

4. ocenia działalność oświatowo – zdrowotną prowadzoną przez szkoły i inne placówki oświatowo – wychowawcze, podmioty lecznicze oraz inne podmioty, instytucje i organizacje, a także udziela im pomocy w prowadzeniu tej działalności.

Kanały informacji

feed-image Źródło RSS

Kontakt

Telefon:


+48 222-500-115

 

e-mail:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

> więcej

2023  Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Myślenicach